Obec Hencovce
Hencovce

Pozvánka na OcZ 14.12.2020

Starosta obce Hencovce

ul. Sládkovičova 1995/32, 093 02  Hencovce

tel.: 057/443 15 98,  email: hencovce@mail.t-com.sk
___________________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

 

     Na základe §12, ods. 1 a § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

15. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2020  (pondelok) o 15.30 hodine v kultúrnom dome Obce Hencovce.

 Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia
 5. Schválenie programu rokovania OZ
 6. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za TKO na rok 2021
 7. Stanovisko HK v návrhu rozpočtu na rok 2021-2023
 8. Návrh rozpočtu na rok 2021 a roky 2022-2023
 9. Správy z finančných kontrol HK č. 7/2020, 8/2020  a 9/2020
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021
 11. Schválenie zámeru kúpy parcely registra „C“ p.č. 618 a p. č. 619
 12. Schválenie kúpnej zmluvy na  RD s. č. 2003 a parcely registra „C“ p.č.252,251
 13. Schválenie výstavby oplotenia pri výstavbe nájomných bytov
 14. Rôzne 
 15. Záver

V Hencovciach 10.12.2020                                           

 

JUDr. Matúš Tomáš  v.r.  

                                                                                        Starosta obce Hencovce

Zodpovedá: Správce Webu

Samospráva

Publicita Zberný dvor Hencovce

Hencovský chýrnik

Hencovský chýrnik

Tiesňové linky

tiesňové linky

Výpadok elektriny

výpadok elektriny

Výstavba zberného dvora v obci Hencovce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29
30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
27 28 29 30
31

Miestny rozhlas

Facebook